Jak napsat odvolání proti nepřijetí na vysokou školu

Odvolání proti nepřijetí na vysokou školu je klasické jednoduché podání správního práva. Odvolání proti nepřijetí na vysokou školu zvládne napsat úplně každý. Jak ale napsat úspěšné odvolání?

Co najdete v rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu

Vezměme to úplně od začátku. Po přijetí/nepřijetí na VŠ vám přijde domů doporučeným dopisem písemné rozhodnutí, ve kterém bude stát, zda jste byl nebo nebyl na vysokou školu přijat. V případě nepřijetí bude v rozhodnutí také uvedeno, o kolik jste nesplnil požadovaný počet bodů u přijímacího řízení. Každé rozhodnutí má svoji značku (zn.), nebo číslo jednací (č.j.), do vašeho odvolání je dobré jej uvést, aby bylo jasné proti jakému rozhodnutí odvolání směřuje. Na konci každého rozhodnutí je také informace o opravném prostředku, tedy kam se podává dovolání a jakou na něj máte lhůtu. Pozor na to, jde o lhůtu, která začne běžet hned druhý den od převzetí rozhodnutí (vyzvednutí na poště/doručení). Lhůta je 15 denní a končí poslední den ve 23:59, kde nejpozději musí být odvolání podáno. Pokud připadá konec lhůty na den pracovního klidu (sobota/neděle/svátek) je posledním dnem lhůty následující pracovní den.Píšeme odvolání

Odvolání proti nepřijetí na vysokou školu se podává rektorovi, což naleznete i na konci rozhodnutí o nepřijetí. Pozor! Odvolání se vždy podává prostřednictvím orgánu, který rozhodnut vydal. Adresu napište do horní části dopisu vpravo:


Rektorovi Masarykovy univerzity
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 

prostřednictvím 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Veveří 158/70 
611 80 Brno Nezapomeňte napsat, oč se ve vašem dopise jedná, například takhle i s uvedením jednacího čísla:

Věc: Odvolání proti rozhodnutí č.j. XXX o nepřijetí na vysokou školu

Pak je třeba napsat po formální stránce, co svým dopisem chcete učinit. Například:

Podávám tímto odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na PF MUNI, č.j. XXX doručeném dne 14.6.2013

Odůvodnění odvolání

Následuje nejdůležitější část z celého odvolání, a tou je samotné odůvodnění vašeho odvolání. POZOR jde opravdu o nejdůležitější část, která rozhodne, zda vaše odvolání bude, nebo nebude úspěšné.

Odůvodnění:

Do odůvodnění je důležité napsat všechny skutečnosti, které podle vás způsobily, že jste u přijímací zkoušky neuspěli. Nejlepší samozřejmě je, pokud máte po ruce nějaké argumenty, například že jste byli zdravotně indisponováni nebo jste obdrželi pozvání k přijímací zkoušce pozdě. Pokud takové argumenty nemáte, je vaše situace s dovoláním mnohem těžší. I tak ale má smysl odvolání podávat. Řada vysokých škol přijímá studenty i dodatečně z těch, kteří podali odvolání na místa těch, kteří škole oznámili, že ke studiu nehodlají nastoupit (například se hlásili na více škol zároveň). Do odůvodnění je tedy vhodné napsat, že máte o školu zájem, že jste například při zkoušce nebyl soustředěný, ale že vás obor a jeho studium zajímá.

Návrh rozhodnutí

Nakonec odvolání můžete napsat návrh na vydání nového rozhodnutí, tedy rozhodnutí o vašem přijetí, které je dobré uvést větou:

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby odvolací správní orgán vydal rozhodnutí o mém přijetí na vysokou školu.


Odvolání na vysokou školu vzor

Takhle tedy vypadá struktura dovolání proti nepřijetí na vysokou školu:
---------------------


Rektorovi Masarykovy univerzity

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 

prostřednictvím

Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Veveří 158/70 
611 80 Brno

datum 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí č.j. XXX o nepřijetí na vysokou školu

xxxxxxx

Odůvodnění: 

xxxxxxx

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby odvolací správní orgán vydal rozhodnutí o mém přijetí na vysokou školu.


---------------
podpis odvolatele (doplnit zde jméno a příjmení)

2 komentáře:

 1. Když radíš, tak pořádně :).. Lhůta není 15, ale 30 dnů.. a myslím, že tam máš jednou místo odvolání - dovolání (možná je to jen překlik :))..

  "(7) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí."

  OdpovědětVymazat
 2. "Odvolání proti nepřijetí na vysokou školu je klasické jednoduché podání správního práva."

  Právě že není. Ve vysokoškolském zákoně je výslovně řečeno, že v tomto případě se správní řád neaplikuje. Lhůta je rovněž opravdu 30 dní jak uvádí kolegyně.

  A především, MU má na odvolání svůj vlastní formulář - zde: http://www.muni.cz/admission/master_appeals

  OdpovědětVymazat